RODO

W związku z nowymi regulacjami o ochronie danych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu w odpowiedzi na tę wiadomość.

Pozdrawiam
Edyta Skuza
Biuro Rachunkowe CERTUS
tel. 730 708 758Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:


Skąd mamy Państwa dane?
Państwa dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa w trakcie procesu związanego z podpisaniem umowy na obsługę księgową.

Kto jest administratorem Państwa danych?
Biuro Rachunkowe CERTUS Edyta Skuza, ul. Gen. Maczka 6/10, 70-050 Szczecin, zarejestrowana CEIDG pod numerem NIP 839-193-97-01 oraz REGON 811862679, e-mail: poczta@certusbiuro.pl zwane dalej Biurem Rachunkowym.


Jakie dane przetwarzamy?


Biuro Rachunkowe przetwarza następujące kategorie danych:

dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy i udzielenia stosownych upoważnień do kontaktu z ZUS i Urzędem Skarbowym, wykonania usług księgowych, wystawienia faktur, w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, NIP, PESEL, REGON, numer wpisu do KRS, data urodzenia, numer rachunku bankowego,

dane kontaktowe: telefon, adres e-mail.


Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?


Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

1.      w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,

2.      w celu zawarcia i wykonania umowy na obsługę księgową, którą zawarli Państwo z Biurem Rachunkowym,

3.      w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Biurze Rachunkowym, np. wystawienia faktury.


Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?


W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Biurem Rachunkowym, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.


Jak cofnąć zgodę?


Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Biuru Rachunkowemu w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Biuro Rachunkowe jest legalne. Jak skontaktować się z Biurem Rachunkowym? Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu 730 708 758 lub e-mailowo pod adresem poczta@certusbiuro.pl


Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?


Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

1.      zawarcie i wykonanie umowy z Biurem Rachunkowym,

2.      wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Biurze Rachunkowym (np. wystawienie faktury).


Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?


Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz (np. obsługę kadrową). W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).


Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?


Mają Państwo prawo do żądania od Biura Rachunkowego dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych.


Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?


Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Biurem rachunkowym. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Biurem Rachunkowym na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.


Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych?


Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Czy wiesz że...

Dysponujemy kilkunastoletnim doświadczeniem z obszaru rachunkowości i podatków, dzięki czemu jesteśmy w stanie spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów

Prowadzimy Twoją księgowość tylko w jeden sposób - WŁAŚCIWY!

Oferujemy szeroki zakres usług rachunkowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb każdego Klienta

Nasza wyspecjalizowana i doświadczona kadra zawsze chętnie doradzi i pomoże Państwu w doborze najbardziej optymalnych rozwiązań

Oferujemy specjalne promocje dla nowych i dotychczasowych Klientów naszego biura rachunkowego